Funtap phát hành Chân Tam Quốc
Funtap phát hành Tam Quốc Kỳ Trận
Gosu phát hành MT Tam Quốc trong tháng 12